Pedagogisch Coach

“Het creëren van een contextrijke speelomgeving
waar kinderen veilig kunnen groeien en ontwikkelen.”

Soenita Nannan

De Pedagogisch Coach

Als coach ben ik inspirerend, energiek en vernieuwend. Deze eigenschappen in combinatie met mijn ervaring in het onderwijs, peuter- en kinderopvang maken mij dé pedagogisch coach voor jou kinderopvang en/of BSO.

De reden om te werken voor de kinderopvang is het creëren van een contextrijke speel- en leeromgeving waar kinderen kunnen groeien en ontwikkelen. Het continue ontwikkelen van pedagogisch medewerkers is hierbij van essentieel belang om hoogwaardige pedagogische kwaliteit te leveren. Als pedagogisch coach is het mijn doel om pedagogisch medewerkers te stimuleren en te begeleiden in hun ontwikkelproces.

Vanaf 2004 ben ik werkzaam in het werkveld van de pedagogiek, in de functies; docent pedagogiek en manager kinderopvang.
In 2018 ben ik gestart als pedagogisch coach/ beleidsmedewerker (zzp’er) bij verschillende kleinschalige kinderdagverblijven en bso’s.
Je zou kunnen zeggen dat pedagogiek in mijn DNA zit.

Behalve het pedagogische praktijk, ken ik ook de uitdagingen van het management en de organisatie.
Bovendien houd ik mijzelf op de hoogte van de actualiteiten, zodat ik vroegtijdig kan inschatten welke veranderingen
er voor een kinderopvangorganisatie op komst zijn. De mogelijke veranderingen breng  ik onder de aandacht bij mijn klanten.

Wat kan YANA GO je bieden?

 • Het pedagogisch beleidsplan wordt gecheckt op de eisen uit de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang.
 • Opstellen en bijhouden van het pedagogisch beleidsplan.
 • De (nieuwe) pedagogische visie implementeren in de praktijk.
 • Advies over het creëren van een contextrijke speel- en leeromgeving met uitdagende (kosteloze) materialen.
 • Implementeren ontwikkelingsgericht werken; observeren en groepsplannen maken.
 • Kind besprekingen begeleiden met pedagogisch medewerkers.
 • Pedagogisch medewerkers begeleiden bij het maken van ontwikkelingsgerichte activiteiten planning.
 • Trainingen en workshops organiseren.
 • Aanbod van individuele coaching, teamcoaching, coaching on the job.
 • Organiseren van trainingen, workshops en werkoverleg gericht op het versterken van het pedagogisch beleid.
 • Organiseren en begeleiden van intervisie.
 • Telefonische consulten.
 • Observeren op de groepen.
 • Het geven van opbouwende feedback en duidelijke adviezen.

De Werkwijze

Allereerst onderzoek ik de huidige pedagogische praktijk. Hiervoor gebruik de 3D kijkwijzer.
Dit is een tool die ik zelf heb ontwikkeld om de kwaliteit van de kinderopvang te onderzoeken, waarborgen en te verbeteren.
Tijdens dit eerste onderzoek worden de volgende punten getoetst:

 • Voldoet de kinderopvang/BSO aan de Wet Kinderopvang?
 • Voldoet de kinderopvang/BSO aan de Wet IKK?
 • Hoe is het pedagogisch klimaat in de groepen?
 • Hoe is het pedagogisch handelen van de medewerkers?
 • Hoe is de samenwerking met ouders?
 • Is er sprake van een doorgaande leerlijn met de basisschool?

Om bovenstaande in kaart te brengen zal ik in gesprek gaan met de medewerkers en het management (de directie), observeren op de groepen en de beleidstukken bestuderen. Na het onderzoek krijgt je een rapport met de kwaliteit van het pedagogisch praktijk, per groep en per medewerker.
Hierdoor worden de kwaliteitsdoelen voor de organisatie, per groep en per medewerker inzichtelijk.
Op basis van dit rapport kan ik je adviseren over het versterken van het pedagogisch beleid en kwaliteit.
Samen zullen we de pedagogische (kwaliteits)doelen vaststellen en vastleggen in het pedagogisch werkplan.

Om draagvlak te creëren om voorgenomen wijzigingen tot uitvoering te brengen,
is het van belang de medewerkers in een vroeg stadium hierbij te betrekken.
Ik organiseer daarom graag een werkoverleg, waar in het pedagogisch werkplan met het team wordt besproken.

De Coaching

De coachactiviteiten zullen meestal tijdens de dagelijkse werkzaamheden van de pedagogisch medewerkers op de groepen plaatsvinden.
Aan de hand van de vooraf opgestelde doelen ga ik gericht observeren.
Na afloop van de observatie krijgen de leidinggevenden en de coachees een schriftelijke terugkoppeling. Mijn feedback is gericht op het versterken van het pedagogisch handelen. Indien gewenst kan ik ook kind besprekingen leiden, zodat er een ontwikkelingsgericht activiteitenaanbod gemaakt kan worden.

Evalueren en doelen bijstellen
Twee keer per jaar zijn er evaluatiemomenten met zowel de leidinggevende (directie) en de medewerkers.
In het eerste gesprek bespreken we de voortgang en stellen we eventueel de doelen bij.
In het tweede gesprek bespreken we de wijze van coaching, onze samenwerking en de resultaten.
Na de evaluaties krijg je een verslag en een bijgesteld coachplan en beleidsplan.

Ontwikkelingsgericht werken

Ontwikkelingsgericht werken is een werkwijze gericht op het stimuleren van de brede ontwikkeling van het kind.
Er is veel aandacht voor de taal,- cognitieve,- en sociale ontwikkeling. Kenmerkend aan ontwikkelingsgericht werken is, dat het aansluit op de ontwikkelingsbehoefte van het kind. Het kind wordt spelenderwijs uitgedaagd om de volgende stap te zetten in zijn/haar ontwikkeling.
Hiervoor wordt er een activiteitenaanbod gecreëerd die aansluit op de ontwikkelingsbehoefte van het kind. Daarnaast sluiten de activiteiten en routines aan op de belevingswereld van het kind.

Het implementeren van ontwikkelingsgericht werken kan een grote investering zijn voor kinderdagverblijven.
Het trainen en begeleiden van medewerkers vergt tijd en aandacht van de organisatie en coach. Graag implementeer ik deze werkwijze in jouw kinderopvang.
Voor een kleinschalig kinderopvangorganisatie lijkt het niet altijd haalbaar om het ontwikkelingsgericht werken te implementeren en te borgen.
Dit komt voornamelijk door het personeelstekort en personeelsverloop.
YANA GO kan dit voor je uit handen nemen, door de thema-, en activiteitenplanningen op maat en afgestemd
op de ontwikkelingsbehoefte van het kind aan te leveren. De medewerkers hoeven dit alleen uit te voeren.

Tarieven voor Pedagogiek

Pedagogisch Coach
pedagogisch beleidsmedewerker
€ 75,- p/u
Kwaliteitsmeting
3D Kijkwijzer
vanaf
€ 250,-

kwaliteitsmeting: pedagogisch klimaat, pedagogisch handelen

Kinderdagverblijf, peuteropvang, BSO
Interim Manager
€ 95,-